Danh bạ điện thoại và email Trưởng ban công tác mặt trận
Đăng ngày 07-11-2014 08:51

Danh bạ điện thoại và email Trưởng ban công tác mặt trận

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email
 NGUYỄN THỊ SINH  TRƯỞNG BAN CTMT 01  0905606905  
 HUỲNH NGỌC THIỆN  TRƯỞNG BAN CTMT 02  0914000563  
3  LÊ ĐỨC CHIẾN  TRƯỞNG BAN CTMT 03 0932453573   
 LÊ LAI   TRƯỞNG BAN CTMT 03A 0969576379   
 TRẦN VĂN THƯƠNG   TRƯỞNG BAN CTMT 04 01224465676   
 DƯƠNG THỊ KIM HỒNG   TRƯỞNG BAN CTMT 04A 0973983519   
7  NGUYỄN SÁU   TRƯỞNG BAN CTMT 05 014206022   
8  VĂN CÔNG LƯỠNG   TRƯỞNG BAN CTMT 06 0905146385   
 NGUYỄN THỊ MẪU   TRƯỞNG BAN CTMT 07 3697225   
10  PHẠM THÀNH   TRƯỞNG BAN CTMT 08 0914677066   
11  NGUYỄN THỊ KHÉO   TRƯỞNG BAN CTMT 09 0983655934   
12  TRẦN XUÂN HÒA   TRƯỞNG BAN CTMT 10 0914061272   
13  LÊ ĐỨC TƯỜNG   TRƯỞNG BAN CTMT 10A 0905014755   
14  HOÀNG TẤN HÙNG   TRƯỞNG BAN CTMT 11 0914503737   
15  LÊ CAO THÔI   TRƯỞNG BAN CTMT 11A 0988796795   
16  HUỲNH VĂN TÁ   TRƯỞNG BAN CTMT 12 01868482394   
17  NGUYỄN HOA   TRƯỞNG BAN CTMT 13 0128777629   
18  NGUYỄN CÔNG CỬ   TRƯỞNG BAN CTMT 13A 0903591002   
19  LÊ VĂN Y   TRƯỞNG BAN CTMT 14 01222562798   
20  NGUYỄN TẤN HIỀN   TRƯỞNG BAN CTMT 15 0913402679   
21  NGUYỄN VĂN XĨA  TRƯỞNG BAN CTMT 16 0935334572   
22  NGUYỄN THỊ CHÍCH   TRƯỞNG BAN CTMT 17 3879247   
23  NGUYỄN XUÂN THÁI   TRƯỞNG BAN CTMT 18 0977471476   
24  LÊ HƯƠNG   TRƯỞNG BAN CTMT 19 0905665381   
25  TRẦN QUANG ĐÁNG   TRƯỞNG BAN CTMT 20 0983011998   
26  HỒ VĂN KIỂN   TRƯỞNG BAN CTMT 21 0935642644   
27  THẦN PHƯỚC THẢO   TRƯỞNG BAN CTMT 22 01225812084   
28  NGUYỄN QUỐC VIỆT   TRƯỞNG BAN CTMT 23 0905090835   
29  NGUYỄN THỊ CƠ  TRƯỞNG BAN CTMT 24 0903540831   
30  TRẦN CHỈ   TRƯỞNG BAN CTMT 25 0905718273   
31  HUỲNH PHỤ   TRƯỞNG BAN CTMT 26 0908178050   
32  LÊ THỊ KÝ   TRƯỞNG BAN CTMT 27 3286034   
33  NGUYỄN MINH TUÂN   TRƯỞNG BAN CTMT 28 0906109556   
34  LÊ SỸ TƯNG   TRƯỞNG BAN CTMT 29 01266755955   
35  NGUYỄN VĂN SÁCH   TRƯỞNG BAN CTMT 29A 0984868929   
36  NGUYỄN THẠCH   TRƯỞNG BAN CTMT 31 01216756227   
37  PHÙNG LẠI CƯỜNG   TRƯỞNG BAN CTMT 32 05112226281   

Bài viết không tồn tại