Danh bạ điện thoại và email Bí thư chi bộ khu dân cư
Đăng ngày 07-11-2014 08:50

Danh bạ điện thoại và email Bí thư chi bộ khu dân cư

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email
 NGUYỄN TRỌNG KHIÊU BÍ THƯ CHI BỘ 1  0989245578  
 NGUYỄN VĂN THỨ BÍ THƯ CHI BỘ 2 0914024994  
3  HỒ ANH DŨNG BÍ THƯ CHI BỘ  3 0913457077  
 HỒ DƯƠNG BÍ THƯ CHI BỘ 3A 0914024994  
 DƯƠNG THỊ MAI BÍ THƯ CHI BỘ 4 05113846838  
NGUYỄN THỊ NGUYÊN BÍ THƯ CHI BỘ  4A 01668148552  
7 NGUYỄN ĐỨC TÀI BÍ THƯ CHI BỘ  5 0914632110  
8 LÊ VĂN LỘC BÍ THƯ CHI BỘ  6 0982270990  
 HUỲNH ĐỨC LONG BÍ THƯ CHI BỘ  7 0935121199  
10 ĐẶNG MINH BÍ THƯ CHI BỘ  8 01288689455  
11 NGUYỄN VIẾT LẬP BÍ THƯ CHI BỘ 9 0905860864  
12 TRẦN XUÂN MAI BÍ THƯ CHI BỘ 10 0905077598  
13 NGUYỄN XỨNG BÍ THƯ CHI BỘ 10A 0914017374  
14 NGUYỄN VĂN HƯỜNG BÍ THƯ CHI BỘ 11    
15 NGUYỄN THỊ LẠI BÍ THƯ CHI BỘ 11A 0932562853  
16  MAI VĂN HUY BÍ THƯ CHI BỘ 12 0905294923  
17 NGUYỄN THANH YÊN BÍ THƯ CHI BỘ 13  0985074300  
18  QUÁCH VĂN TÁM BÍ THƯ CHI BỘ 13A 0934784674   
19  NGUYỄN VIẾT LỢI BÍ THƯ CHI BỘ 14 0905153165   
20  NGUYỄN VĂN BÁ BÍ THƯ CHI BỘ 15 0903502207   
21  ĐỖ THỊ TRÃI BÍ THƯ CHI BỘ 16 01654377971   
22  HOÀNG NGỌC TẤN BÍ THƯ CHI BỘ 17 0913252469   
23  MAI VĂN THỨC BÍ THƯ CHI BỘ 18 0983099121   
24  MÃ THỊ GIA BÍ THƯ CHI BỘ 19    
25  NGUYỄN THỊ MỸ PHÚC BÍ THƯ CHI BỘ 20 0983118239   
26  TRẦN NGỌC CHIỂN BÍ THƯ CHI BỘ 21 0986127637   
27  TRẦN HỮU THÀNH BÍ THƯ CHI BỘ 22 0935500299   
28  NGUYỄN THANH DƯƠNG BÍ THƯ CHI BỘ 23 0905204151  
29  PHẠM BA BÍ THƯ CHI BỘ 24 0903513359   
30  VÕ KHOA BÍ THƯ CHI BỘ 25 0905569137   
31  NGÔ THANH LÀNH BÍ THƯ CHI BỘ 26 0935477118   
32  PHẠM QUANG CHIỀU BÍ THƯ CHI BỘ 27 0982293529   
33  TRƯƠNG KIM XUÂN BÍ THƯ CHI BỘ 28    
34  VŨ CHÍ ĐỒNG BÍ THƯ CHI BỘ 29 0982756151   
35  TRƯƠNG THỊ KÉP BÍ THƯ CHI BỘ 30 0935308161   
36  TRẦN QUỐC TAM BÍ THƯ CHI BỘ 31 01694273133   
37  TRƯƠNG CÔNG SƠN BÍ THƯ CHI BỘ 32 0913403876   
38  ĐẶNG THỊ THÙY LIÊN BÍ THƯ CHI BỘ NGÔ QUYỀN 0905878828   
39  ÔNG THỊ KIM HOA BÍ THƯ CHI BỘ DIÊN HỒNG 0905994262   
40  TRỊNH THỊ THU TÂM BÍ THƯ CHI BỘ HƯỚNG DƯƠNG 0989434496   
41  NGUYỄN VĂN BẢY BÍ THƯ CHI BỘ TRẦN QUÝ CÁP 0913420023   
42  LÊ CÔNG ĐÔNG BÍ THƯ CHI BỘ CƠ QUAN 0905220279   
43  VŨ THÀNH LIÊM BÍ THƯ CHI BỘ QUÂN SỰ 0982789500  
44  HỒ QUỐC HẢI BÍ THƯ CHI BỘ CÔNG AN 0905117012   
45  NGUYỄN THỊ PHÚC BÍ THƯ CHI BỘ TRẠM Y TẾ 0905016168   
46  NGUYỄN HỮU DOÃN BÍ THƯ CHI BỘ MINH ANH 0905162006   
47  LÊ VĂN ĐƯỜNG BÍ THƯ CHI BỘ NHẬT LINH 0903535555   
48  NGUYỄN ĐỨC ANH BÍ THƯ CHI BỘ BẢO ANH 0988088353   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Bài viết không tồn tại