Danh bạ điện thoại và email Cơ quan Phường
Đăng ngày 29-09-2014 13:21

Danh bạ điện thoại và email lãnh đạo và các ban ngành

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email
VŨ THÀNH LIÊM BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 0982789500 liemvt@danang.gov.vn
LÊ HỒNG KHÁNH PBT TT ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 0905250708  
TRẦN THẾ NHÂN PBT ĐẢNG ỦY 0935228880  
NGUYỄN PHƯỚC SƠN PBT, CHỦ TỊCH UBND 0914310045  sonnp@danang.gov.vn 
HOÀNG THỊ KIM OANH PCT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 0905849898 oanhhtk@danang.gov.vn
NGÔ THỊ THƯƠNG CHỦ TỊCH UBMT 0935003171  
7 NGUYỄN THANH HÙNG PHÓ CHỦ NHIỆM UBKT 0905040754  
8 NGUYỄN THỊ PHÚC PCT UBND 0905016168   phucnt@danang.gov.vn
TẠ HUY BÌNH CÁN BỘ TUYÊN GIÁO, DÂN VẬN ĐẢNG ỦY 0935264565  
10 HỒ THỊ QUỲNH TRANG CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 0983599979 tranghtq1@danang.gov.vn 
11  NGÔ THỊ NGUYỆT CB VĂN PHÒNG HĐND, UBND  0905421585  
12  TRẦN ANH XUÂN PCT UBMT  0935515757  
13 HUỲNH ĐỨC LONG PCT UBMT 0905094958  
14 LÊ KIM ĐỚI BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN 0905245635  
15   LÊ HOÀNG PBT ĐOÀN THANH NIÊN   0905250192  
16  TRẦN THỊ QUẾ PHƯƠNG CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ  01686444547  
17 HÀ NGUYỄN THANH HÀ PCT HỘI PHỤ NỮ 0935232799  
18 NGUYỄN MÃI CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN 0905148759  
19  NGUYỄN XUÂN DƯỠNG CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 0905152757  
20  NGUYỄN VĂN NĂM PCT HỘI CỰU CHIẾN BINH    
21  HỒ VĂN SANG CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ 0905930932  sanghv@danang.gov.vn
22  NGUYỄN KIM TÂM CHỈ HUY PHÓ QUÂN SỰ 0935301300  tamnk@danang.gov.vn
23 PHAN VĂN TRUNG CHỈ HUY PHÓ QUÂN SỰ 0905798079  trungpv@danang.gov.vn
24  ĐẶNG THỊ THỦY CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI  0935514875 thuydt@danang.gov.vn
25  PHAN VĨNH THÀNH CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI 0905400300 thanhpv4@danang.gov.vn
26 TRẦN CHÂU HUY CB VĂN HÓA THỂ THAO 0905955105 huytc@danang.gov.vn
27 PHAN THỊ THANH THỦY CB DÂN SỐ   thuyptt6@danang.gov.vn
28 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY  0985002122 binhntt@danang.gov.vn
29 LÊ THỊ MỸ LỆ CB TRẺ EM 0905003171 leltm@danang.gov.vn
30 LÊ THỊ ĐÁNG NHÂN VIÊN UBND   0937047821  
31 NGUYỄN THANH DƯƠNG CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 0905204151  duongnt3@danang.gov.vn
32 NGUYỄN THỊ HỒNG MAI CB VĂN THƯ 0933626330  
33 HỒ THỊ BÍCH THẢO  CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 0906541277  thaohtb@danang.gov.vn
34 TRẦN HOÀI TÂM CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 0905449499 tamtth@danang.gov.vn
35 HUỲNH THỊ NGỌC HẢI CB VĂN PHÒNG HĐND, UBND 0905989035  haihtn@danang.gov.vn
36 TRẦN THỊ THANH THU CB LƯU TRỮ KIÊM THỦ QUỸ 0905702788 thuttt@danang.gov.vn
37 HUỲNH CÔNG ĐÊ CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ 0986731718 dehc@danang.gov.vn
38 LÊ HỒ SƠN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ 0905653995 sonlh1@danang.gov.vn
39 HỒ TẤN VŨ CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ 0905897447 vuh2@danang.gov.vn
40 VÕ VĂN BÌNH CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG 0905133687 binhvv@danang.gov.vn
41 NGUYỄN THỊ THANH CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH 0947281367  
42 PHAN PHỤNG QUỐC VINH CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH 0905217261  vinhppq@danang.gov.vn
43 HUỲNH THỊ HOANH  CB LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 0906440058 hoanhht@danang.gov.vn 
44 LÊ THỊ THANH HOA CB GIẢM NGHÈO 0906464155 hoaltt1@danang.gov.vn
45        
46        
47        
48        
49        

Bài viết không tồn tại