Kỷ yếu Hội cựu chiến binh
Đăng ngày 30-10-2014 09:32

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : QUÁCH VĂN TÁM

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:       Quách Văn Tám

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    02/02/1954

Quê quán:                      Đại Tân - Đại Lộc

Tỉnh Quảng Nam.

Chức vụ:

Từ năm 1997 - 2006:

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

phường Khuê Trung.

Từ năm 2007 đến nay:

Trưởng ban tuyên giáo phường Khuê Trung

Hiện nay:  Trưởng ban tuyên giáo

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 9 - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại: 0935 713 946

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN VĂN THÀNH

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:    Nguyễn Văn Thành

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 26/3/1952

Quê quán:                              Nhân Hòa - Quế Võ

Tỉnh Bắc Ninh

Chức vụ:

Từ tháng 1/2006 - tháng 4/2007:

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

phường Khuê Trung.

Hiện nay:  Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

quận Cẩm Lệ.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 23 - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại: 0955 579 162

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : BÙI XUÂN BẢO

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:       Bùi Xuân Bảo

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    26/3/1954

Quê quán:                      Điện Thọ - Điện Bàn

Tỉnh Quảng Nam

Chức vụ:

Từ tháng 4/2007 đến nay:

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

phường Khuê Trung.

Hiện nay:   Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 38 - Khuê Trung 

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại:

 

Bài viết không tồn tại