Kỷ yếu Hội phụ nữ
Đăng ngày 30-10-2014 09:32

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN THỊ CỦNG

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:    Nguyễn Thị Củng

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 1931

Quê quán: Khuê Trung - Cẩm Lệ

 TP. Đà Nẵng

Chức vụ:

Từ năm 1975 - 1987:

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ p/ Khuê Trung.

Hiện nay:   Đã nghỉ hưu.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 01 - Khuê Trung 

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN THỊ LẠI

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:       Nguyễn Thị Lại

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    03/01/1957

Quê quán:                      Hòa Tiến - Hòa Vang

TP. Đà Nẵng

Chức vụ:

Từ năm 2000 - 2005:

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

phường Khuê Trung.

Hiện nay:   Chủ Nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 59 - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại:

 

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGÔ THỊ THƯƠNG

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:    Ngô Thị Thương

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 18/02/1966

Quê quán:                              Hòa Liên - Hòa Vang

TP.Đà Nẵng.

Chức vụ:

Từ năm 1999-2005:

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

phường Khuê Trung.

Từ năm 2005 đến nay:

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 18 - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại: 0905 540 006

 

Bài viết không tồn tại