Kỷ yếu Ủy ban nhân dân
Đăng ngày 30-10-2014 09:32

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN VĂN TRUNG

 

Họ và tên khai sinh:       Nguyễn Văn Trung

Họ và tên thường dùng:           Nguyễn Văn Trung

Ngày tháng năm sinh:    16/11/1916

Quê quán:                      Khuê Trung, Cẩm Lệ,

Thành phố Đà Nẵng.

Chức vụ:

Từ năm 1975-1982:          Bí thư kiêm Chủ tịch UBND

                                          phường Khuê Trung.

Hiện nay: Nghỉ hưu

Địa chỉ liên hệ:                 Tổ 20 phường Khuê Trung

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : MAI HƯNG

 

Họ và tên khai sinh:       Mai Văn Thị

Họ và tên thường dùng:           Mai Hưng

Ngày tháng năm sinh:    14/10/1931

Quê quán:                      Bình Hòa,

Khuê Trung, Cẩm Lệ

Chức vụ:

Từ năm 1977-1979: Uỷ viên thư ký UBND.

Từ năm 1980-1981: Phó Chủ tịch

Quyền Chủ tịch UBND phường Khuê Trung.

Từ năm 1984 -1987: Chủ tịch UBND

phường Khuê Trung

Hiện nay: Nghỉ hưu

Địa chỉ liên hệ: Tổ 56 - phường Khuê Trung

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN HỮU

 

Họ và tên khai sinh:    Nguyễn Hữu

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 17/04/1946

Quê quán:                              Khuê Trung, Cẩm Lệ

Thành phố Đà Nẵng.

Chức vụ:

Từ tháng 12/1975-6/1977: Thư ký UBND

 Bí thư Đoàn thanh niên phường Khuê Trung.

Từ tháng 12/1981-7/1983: Chủ tịch UBND

 phường Khuê Trung

Từ tháng 5/1985-2/1996: Bí thư Đảng uỷ

phường Khuê Trung

Hiện nay: Nghỉ hưu, đã mất năm 2004

Địa chỉ liên hệ: Tổ 14-phường Khuê Trung

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : TRẦN THỊ CHÍN

 

Họ và tên khai sinh:       Trần Thị Chín

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    10/05/1928

Quê quán:                      Hoà Quý, Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng.

Chức vụ:

Từ tháng 4/1975-3/1976:

Uỷ viên Ban chấp hành Quận I

Hội trưởng Phụ nữ phường Hòa  Cường.

Từ tháng 3/1976-10/1978:  Phó Chủ tịch UBND

phường Khuê Trung.

Hiện nay: Nghỉ hưu

Địa chỉ liên hệ: Tổ 18 – Nam Sơn III  phường

Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : TRẦN CÔNG

 

Họ và tên khai sinh:    Trần Công

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 15/02/1919

Quê quán:                              Khuê Trung, Cẩm Lệ

Chức vụ:

Năm 1987: Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBMTTQVN

phường Khuê Trung.

Hiện nay: Nghỉ hưu

Địa chỉ liên hệ: Tổ 29 - phường Khuê Trung

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ :HỒ VĂN ĐĂNG

 

Họ và tên khai sinh:       Hồ Văn Đăng

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    13/02/1932

Quê quán:                      Quảng Vinh

Quảng Điền Thừa Thiên Huế

Chức vụ:

Tháng 8/1975: Thư ký UBND

phường Khuê Trung.

Từ tháng 4/1977-1/1988: Phó Chủ tịch UBND

Thành viên HĐND phường Khuê Trung.

Hiện nay: Nghỉ hưu tháng 2/1988, đã mất năm 2005.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 20 - phường Khuê Trung

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : PHẠM QUANG DŨNG

 

Họ và tên khai sinh:    Phạm Quang Dũng

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 02/01/1942

Quê quán:                              Tam Giang

Núi Thành, Quảng Nam

Chức vụ:

Từ năm 1979-1985: Phó Chủ tịch UBND

phường Khuê Trung.

Từ năm 1986: Giám đốc Trung tâm

Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Hiện nay: Nghỉ hưu năm 1990.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 56 - phường Khuê Trung

Điện thoại: 0935 340 702.

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGÔ PHI

 

Họ và tên khai sinh:    Ngô Phi

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 09/09/1956

Quê quán:                              Hoà Quý

Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Chức vụ:

Từ năm 1981-5/1984:  Bí thư Đoàn Thanh niên

phường Khuê Trung

Từ tháng 6/1984-5/1987:Phó Chủ tịch UBND

 phường Khuê Trung.

Từ tháng 6/1987 -12/1993: Chủ tịch UBND

phường Khuê Trung

Từ tháng 01/1995-12/1999: Bí thư Đảng uỷ

 Chủ tịch HĐND phường Khuê Trung

Hiện nay: Nghỉ hưu

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 50 – Khuê Trung

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : LÊ ANH

 

Họ và tên khai sinh:    Lê Anh

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 10/07/1960

Quê quán:          Bình hoà - Khuê Trung

Chức vụ:

Từ tháng 5/1985-12/1986:

Đại biểu HĐND phường

Uỷ viên UBND phụ trách kế hoạch Tài chính.

Từ tháng 12/1989-1/1995:  P/Chủ tịch UBND

phường Khuê Trung

Từ tháng 4/1994-1/1995:  Phó Bí Thư Đảng uỷ

phường Khuê Trung

Hiện nay: Phó Chủ tịch UBND Quận Hải Châu

Địa chỉ liên hệ: Tổ 33- Hoà Cường

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : TẠ BỀN

 

Họ và tên khai sinh:       Tạ Bền

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    15/11/1959

Quê quán:   Khuê Trung - Cẩm Lệ.

Chức vụ:

Từ năm 1981-1987: Phường đội trưởng

phường Khuê Trung

Từ năm 1987-1994: Phó Chủ tịch UBND

phường Khuê Trung

Từ năm 1995-2/1998: Chủ tịch UBND

phường Khuê Trung

Phó Bí Thư Đảng uỷ phường Khuê Trung

Từ tháng 10/2000-2005: Bí Thư Đảng uỷ

phường Khuê Trung

Hiện nay: Trưởng phòng Tư pháp

 Quận Cẩm Lệ

Địa chỉ liên hệ: Tổ 22 – Khuê Trung

Điện thoại: 0905 007 778

 

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN LỤC

 

Họ và tên khai sinh:       Nguyễn Lục

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    20/05/1956

Quê quán:   Hoà Nhơn - Hoà vang

 TP Đà Nẵng

Chức vụ:

Từ năm 1989-1994: Trưởng ban thư ký HĐND

Đại biểu HĐND khoá VII

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ.

Từ năm 1994-1998: Phó Chủ tịch UBND

Đại biểu HĐND khoá VIII

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ

phường Khuê Trung.

Từ năm 1998-2004:

Chủ Tịch UBND Đại biểu HĐND khoá IX

Phó Bí thư Đảng uỷ phường Khuê Trung.

Từ năm 2004 đến nay:

Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ quận Hải Châu

Địa chỉ liên hệ: Tổ 55 – Khuê Trung

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN HỮU HÙNG

 

 

Họ và tên khai sinh:    Nguyễn Hữu Hùng

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1957

Quê quán:                              Đện Thắng - Điện Bàn

Tỉnh Quảng Nam

Chức vụ:

Từ năm 1984- 1997: Chuyên trách VHTT

Uỷ viên UBDN phụ trách văn xã

LĐTB&XH phường Khuê Trung.

Từ năm 1997- 2003: Phó Chủ Tịch UBND

phường Khuê Trung

Từ năm 2004 - 2005: Chủ Tịch UBND

phường Khuê Trung

Hiện nay: Mất năm 2006

Địa chỉ liên hệ: Tổ 6 - phường Khuê Trung

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN VĂN TRÌNH

 

Họ và tên khai sinh:    Nguyễn Văn Trình

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 23/7/1960

Quê quán:                              Bình Hòa - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ.

Chức vụ:

Từ 1987-2004: Uỷ viên UBND

Công tác Tư Pháp - Hộ tịch

thành viên HĐND

Đại biểu HĐND phường Khuê Trung.

Từ tháng 6/2004-10/2005: 

Phó Chủ tịch UBND phường Khuê Trung.

Từ tháng 11/2005 đến nay:

Phó Bí thư Đảng uỷ phường Khuê Trung

Chủ tịch UBND phường Khuê Trung

Hiện nay: Phó chủ tịch UBMT quận Cẩm Lệ

Địa chỉ liên hệ: Tổ 16 - phường Khuê Trung

Điện thoại: 0905 176 384

 

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : PHAN TỊNH PHONG

 

Họ và tên khai sinh:       Phan Tịnh Phong

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    09/10/1975

Quê quán:                      Xã Triệu Phước

Huyện Triệu Phong - Quảng Trị.

Chức vụ:

Từ tháng 1/1998 - 4/1999: Kế Toán UBND

Uỷ viên UBND phường Khuê Trung.

Từ tháng 5/2004 - 1/2007:

Phó Chủ tịch UBND phường Khuê Trung.

Hiện nay: Phó Phòng Tài chính kế hoạch quận Cẩm Lệ

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 64

Đường Hoàng Dư Khương - Tổ 32

phường Khuê Trung

Điện thoại:

 

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN THỊ QUYÊN

 

Họ và tên khai sinh:    Nguyễn Thị Quyên

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 01/12/1978

Quê quán:                              Khuê Trung - Cẩm Lệ.

Chức vụ:

Từ tháng 6/2001 - tháng 5/2004:

Cán bộ văn phòng thống kê tổng hợp.

Từ tháng 5/2004 - tháng 1/2007:

Phó Chủ Tịch Hội đồng nhân dân

phường Khuê Trung

Từ tháng 01/2007 đến nay:

Phó Chủ tịch UBND phường Khuê Trung.

Hiện nay: Phó Chủ tịch UBND

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 20 -  phường Khuê Trung

Điện thoại: 0905 151 787

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : LÊ HỒNG KHÁNH

 

Họ và tên khai sinh:       Lê Hồng Khánh

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    06/3/1969

Quê quán:                      Khuê Trung - Cẩm Lệ.

Chức vụ:

Từ tháng 3/1998 - 9/2005:

Uỷ viên Lao động thương binh và xã hội

phường Khuê Trung.

Từ Tháng 9/2005 -12/2005: 

Uỷ viên Văn hóa xã hội phường Khuê Trung.

Từ tháng 12/2005 đến nay:

Phó Chủ tịch UBND phường Khuê Trung.

Hiện nay: Phó Chủ tịch UBND

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 48 - phường Khuê Trung

Điện thoại: 0905 250 708

 

Bài viết không tồn tại