Quận ủy Cẩm Lệ: Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp
Đăng ngày 20-09-2014 20:25

Ngày 30-9, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đaị hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 24-9-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 24-9-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Quận ủy Cẩm Lệ đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn quận. Theo đó, để bảo đảm cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Quận ủy Cẩm Lệ sẽ tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, trên nguyên tắc, tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, đi đôi với kỹ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương; bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý, có tính toán chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Uy ban nhân dân các cấp. Theo kế hoạch, đến 30-6-2015, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội và sẽ đăng ký làm việc, xin ý kiến của Thường trực Thành ủy.


Quang cảnh Hội nghị

Theo camle.danang.gov.vn

Bài viết không tồn tại