UBND - BCĐ ISO Khuê Trung tổ chức Hội nghị đào tạo kiến thức chuyển đổi HTQLCL sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Đăng ngày 07-10-2020 09:08

Thực hiện Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 28/7/72020 của UBND phường Khuê Trung về việc chuyển đổi HTQLCL sang TCVN ISO 9001:2015; chiều ngày 07/10/2020, UBND  - BCĐ ISO phường Khuê Trung tổ chức Hội nghị đào tạo kiến thức chuyển đổi HTQLCL sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Chuyển đổi HTQLCL sang TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ quan trọng được UBND thành phố giao tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021. Từ tầm quan trọng của nhiệm vụ chuyển đổi; UBND phường quán triệt, triển khai đầy đủ đến thành viên BCĐ, tổ giúp việc ISO của phường. 

Tại Hội nghị đào tạo, chuyên gia tư vấn ISO của sở Khoa học công nghệ thành phố đã truyền đạt kiến thức về tiêu chuẩn chất lượng theo ISO 9001:2015, cách thức chuyển đổi HTQLCL sang TCVN ISO 9001:2015, các quy trình, hướng dẫn, đào tạo đánh giá nội bộ, tổ chức đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục, tiến hành xem xét của Lãnh đạo...

Chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản ISO 9001:2015 sẽ tạo đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đảm bảo hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc tại UBND phường Khuê Trung giúp nâng cao chỉ số CCHC của địa phương.

Lê Hồ Sơn