Tăng cường kiểm tra việc thực hiện QCDCCS tại các khu dân cư trên địa bàn phường.
Đăng ngày 16-09-2022 03:13

Với mục đích tạo sự chuyển biến về nhận thức, năng lực thực hành dân chủ cơ sở, khắc phục những hạn chế yếu kém, đề xuất những chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả về quy chế dân chủ cơ sở của Chi ủy chi bộ và các đơn vị trong thời gian đến. Và để phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân trong việc góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức mình ngày càng phát triển vững mạnh. Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS phường đã ban hành kế hoạch kiểm tra thực hiện QCDCCS ở cơ sở năm 2022 và tiến hành kiểm tra 05 đơn vị.

Tại các buổi làm việc, Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS phường đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền QCDCCS theo nội dung Pháp lệnh 34/2007/PL-UVBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương. Xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên. Phân công nhiệm vụ cho tổ dân phố, chi hội đoàn thể, thể hiện vai trò đầu tàu, gắn kết trong quá trình thực hiện. Thể hiện tính công khai, dân chủ trong các buổi họp của chi bộ, quân dân chính, chủ động kiểm tra việc vận động thu các chỉ tiêu pháp lệnh, các nguồn quỹ; sử dụng đúng mục đích. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Công khai và cấp phát đầy đủ các nội dung hỗ trợ Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn…..

Quan cảnh buổi làm việc tại chi bộ 05

Quan cảnh buổi làm việc tại chi bộ 13

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị cũng cần nhận ra những hạn chế yếu kém như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về Quy chế dân chủ chưa kịp thời, nhiều nơi còn mang tính hình thức, đối phó. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn và quyết định các vấn đề của địa phương, giám sát góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số nơi còn hạn chế.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng ta khẳng định phải “lấy dân làm gốc” và đã đề ra phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; đồng thời ngày 18/02/1998 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về “thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” thay cho Nghị định 71 của Chính phủ ngày 08/9/1998 với những nội dung thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện các thiết chế làm chủ của nhân dân. Để góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng trong tình hình hiện nay, các cấp, các ngành phải đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

                                                                                                                                                                                                           Ngô Nguyệt 

Các tin khác

Bài viết không tồn tại