Tiếp tục tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Đăng ngày 06-08-2021 07:23

Trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường Khuê Trung cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường đã cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động triển khai kịp thời nhiều chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Tuy nhiên đợt bùng phát lần này có nguy cơ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay và có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường tại các khu dân cư, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Tính từ ngày 03/5/2021 đến nay, trên địa bàn phường đã ghi nhận 18 trường hợp F0 dương tính, 179 trường hợp F1 và 636 trường hợp F2.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Thành ủy, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố và Công văn số 121-CV/QU ngày 31/7/2021 của Quận ủy về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm tập trung triển quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường, Ngày 02/8/2021 Đảng ủy phường Khuê Trung đã ban hành Công văn số 98-CV/ĐU về triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành ủy, Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố, Công văn số 121-CV/QU của Quận ủy về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn phường, Lãnh đạo UBMTTQVN cùng các Hội đoàn thể phường, Lãnh đạo BCH Công an, Quân sự phường, bộ phận tham mưu giúp việc và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường khẩn trương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường thời gian hoạt động của tổ kiếm tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19, xử lý cương quyết các trường hợp buôn bán các mặt hàng không nằm trong danh mục cho phép (theo tinh thần Chỉ thị 05 của UBND thành phố)

- Đối với các trường hợp đã nhắc nhở thì phải tổ chức kiểm tra lại và kiểm tra thường xuyên nếu vi phạm thì phải xử lý kiên quyết.

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng tư nhân, đặc biệt là trong các kiệt hẻm và thường xuyên tổ chức kiểm tra lại.

- Chỉ đạo tổ dân phố nắm tình hình đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong khu dân cư để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Tuyệt đối không để bất cứ hộ dân nào thiếu ăn, hoặc vì không đảm bảo cuộc sống hằng ngày mà phải vi phạm công tác phòng chống dịch.

- Chi bộ, BCH Công an phường chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý những vụ việc, tình huống phức tạp về an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ.

- Thành lập các tổ tuần tra lưu động phối hợp với tổ tuần tra 8394 đảm bảo khép kín địa bàn để tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

- UBMT chủ trì phối hợp các hội đoàn thể, Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch tại các khu dân cư, tổ chức kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ lương thực, thực phẩm … theo tinh thần kêu gọi của UBMT thành phố Đà Nẵng.

- Phối hợp với UBND phường thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong đó đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội và hộ thiếu lương thực, thực phẩm, các hộ trong khu vực phong tỏa.

- UBMT và các Hội đoàn thể xây dựng kế hoạch phát động phong trào “Khu dân cư an toàn Covid” trong đó trước mắt tập trung 02 nội dung: hoạt động giám sát của quân dân chính khu dân cư đối với các trường hợp vi phạm Chỉ thị 05 của UBND thành phố, công dân về từ vùng có dịch Covid-19. Người dân, hộ kinh doanh nghiêm túc Chỉ thị 05 của UBND thành phố.

- Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 05 của UBND thành phố, nếu vi phạm thì xem xét mức phân loại đảng viên cuối năm.

- UBKT Đảng ủy phối hợp với bộ phận tham mưu giúp việc Đảng ủy tổ chức giám sát UBND, MT- ĐT, các chi bộ trực thuộc trong công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác thông tin báo cáo.

- Giao Văn phòng Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, thống kê tình hình báo cáo của các đơn vị. Định kỳ hằng tuần có văn bản tổng hợp tình hình báo cáo của các đơn vị./.

Đảng ủy phường 

Bài viết không tồn tại